Deklaracja dostępności

Nadleśnictwo Podanin zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: arboretumwpodaninie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: -.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.24 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Magdalena Kujawa : tel. 67 282 98 97 ; email: podanin@pila.lasy.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież.

Siedziba Nadleśnictwa Podanin mieści się w jednym budynku biurowym, na terenie gminy Chodzież, powiat chodzieski.

Budynek posiada 2 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać do 60 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku od poniedziałku do piątku to godziny 06:30 – 15:30.

Wejście główne do siedziby znajduje się w części szczytowej od strony parkingu. Wyjście usytuowane jest na poziomie czterech schodków przed drzwiami głównymi.  

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnych parkingach przed budynkiem. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsc postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem głównym znajduje się podjazd dla wózków dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne prowadzi do holu, kasy nadleśnictwa oraz sekretariatu, gdzie dokonuje się rejestracji gości. Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie „0”. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższych poziomach.

Drzwi wejściowe do budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Drzwi do pomieszczeń biurowych posiadają szerokość 80 cm.

Korytarze przebiegają na tych samych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim, niemieckim i angielski.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego. Nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 67 2829 897 lub e-mailowo na adres: podanin@pila.lasy.gov.pl

Accessibility Toolbar

Skip to content